Den här webbplatsen använder cookies för analys. Genom att fortsätta på webbplatsen, godkänner du den här användingen. Läs mer.

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Ljungby Screen respekterar din personliga integritet. Vi eftersträvar en öppenhet gentemot dig som registrerad och arbetar ständigt för en hög nivå av tekniskt och organisatoriskt skydd av personlig information.

Denna integritetspolicy beskriver vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår integritetspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll.

Denna integritetspolicy rör all behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Ljungby Screens verksamhet. Vi är personuppgiftsansvariga då vi bestämmer ändamål och medel med behandlingen av dina personuppgifter. Det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter kring vår hantering av dina personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter avser uppgifter som kan direkt eller indirekt hänföras till dig. Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som kund:

  • namn
  • adress
  • e-postadress
  • telefonnummer
  • användarnamn och lösenord
  • orderinformation
  • IP-nummer
  • annan information som du lämnar vid dina kontakter med oss

Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder

Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att hantera intresseanmälningar och förberedande av avtal, administrera våra kundrelationer, leverera varor och tjänster kopplat till avtalet, samt marknadsföra våra varor och tjänster. Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig, att vi har en rättslig förpliktelse eller för vårt berättigade intresse av att nå ut med marknadsföring.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Om kundförhållandet med oss upphör, lagrar vi ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer i marknadsföringssyfte i högst ett år efter det att kundförhållandet upphörde.

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt gällande lagar.

I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna.

Överföring av personuppgifter

Dina uppgifter kan komma att delas mellan bolagen inom koncernen i de fall detta är nödvändigt på grund av koncerngemensamma funktioner.

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som t ex behöver anlitas beträffande garanitanspråk, tillhandahåller vår e-handelsplattform, arbetar med fakturaadministration eller IT- och molntjänster. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till utomstående parter.

Cookies

Webbplatsen använder s.k. cookies i syfte att anpassa din användarupplevelse och förbättra webbplatsen. Cookies är små textfiler som lagras på våra besökares dator och som är möjliga att använda för att följa vad en besökare gör på vår webbplats.

Det finns två typer av cookies: (i) en permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid och (ii) en sessionscookie lagras endast under besöket på webbplatsen. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies behandlas med stöd av ditt samtycke. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och att få tillgång till dessa personuppgifter kostnadsfritt en gång per år. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt att bli glömd

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt. Om behandlingen grundas på samtycke kan detta när som helst återkallas genom att kontakta företaget.

Rätt till begränsning

Du har i vissa fall rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter i de fall de behandlas utifrån vårt berättigade intresse. Vi behöver då påvisa skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

Rätt att göra invändningar

Du har när som helst rätt att göra invändningar mot behandlingen om vi som grund för behandlingen angett att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen.

Rätten att klaga

Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Informationsskydd

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter, t ex använder vi kryptering för att skydda uppgifter på mobila enheter och information som överförs via internet. Utifrån ett systematiskt riskhanteringsarbete anpassas införandet av säkerhetsåtgärder i förhållande till riskerna vilket säkerställer ett adekvat skydd. Åtgärder för att förebygga och minimera verkningarna av incidenter som påverkar säkerheten i nätverks- och informationssystem är implementerade.

Medarbetare får endast tillgång till de uppgifter som är nödvändiga för att utföra sitt arbete med hänsyn tagen till de speciella ändamålen.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Niklas Gunnarsson nås på e-post niklas.gunnarsson@ljungbyscreen.com.

Ljungby Screen AB
Näsvägen 11
341 34 LJUNGBY